Vartiosääntö 6.5.2019


SUOMALAINEN PURSISEURA RY:N VARTIOSÄÄNTÖ

Suomalaisen Pursiseuran Sirpalesaaren satamaa vartioidaan purjehduskauden ajan. Vartioinnin tarkoitus on turvata seuran, seuran jäsenten ja muiden saaren käyttäjien kiinteä ja irtain omaisuus saaressa, avustaa satamaisäntää vierasveneiden laituroinnissa ja muissa hänelle kuuluvissa tehtävissä, huolehtia asianmukaisesta liputuksesta, avustaa ylikulussa Sirpalesaaren ja mantereen välillä yhteysveneen aikataulujen ulkopuolisena aikana sekä ylläpitää turvallisuutta, järjestystä ja viihtyvyyttä Sirpalesaaressa.

Seuran jäsenillä on yhtäläinen oikeus nauttia vartioinnin heille tuomasta turvasta ja mielenrauhasta sekä yhtäläinen velvollisuus toimia vartijana seuran yhteiseksi hyväksi. Vartiosäännön tarkoitus on turvata seuran jäsenten yhteinen etu, vartiovelvollisuuden kohtuullinen ja tasapuolinen kohdentuminen sekä ohjeistaa vartiointikäytäntöä.

Sirpalesaaren turvallisuus, järjestys ja viihtyvyys on kaikkien Suomalaisen Pursiseuran jäsenten vastuulla. Vartiosäännöllä kohdennetut velvoitteet eivät poista seuran jäsenten ja muiden saaressa asioivien ja omaisuuttaan säilyttävien velvollisuutta pitää osaltaan huolta turvallisuudesta, järjestyksestä ja viihtyvyydestä Sirpalesaaressa.

Vartijat, pursiseura tai sen toimi- ja luottamushenkilöt eivät ole vastuussa jäsenten veneille tai muulle omaisuudelle satama- ja telakka-alueella mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

2 Vartiopäällikkö

Seuran hallitus nimeää vartiopäällikön vastaamaan vartioinnin käytännön järjestelyistä ja vartiointitoimen laadusta. Vartiopäällikön tulee olla luotettavaksi todettu Suomalaisen Pursiseuran jäsen.

Vartiopäällikkö päättää vartiointikauden keston vuosittain, huolehtii vartiovuorojen jakamisesta, seuraa vartioinnin toteutumista ja vartiovelvollisten toimintaa vartiopäiväkirjan, koodinlukijan ja muiden käytettävissä olevien keinojen välityksellä, raportoi vartiovelvollisuuden laiminlyönneistä sekä valvoo vartioinnin säännön tarkoituksenmukaista toteutumista sekä kehittää vartioinnin käytäntöjä.

3 Vartiovelvollisuuden määräytyminen

Laituripaikan hallintaan sekä veneen kesätelakointiin Sirpalesaaressa liittyy vartiovelvollisuus. Vartiovelvollisuus on laituripaikka- ja telakointipaikkakohtainen siten, että laituri- ja telakointipaikan haltija on velvollinen suorittamaan yhtä monta vartiovuoroa purjehduskauden aikana kuin hänellä on hallussaan laituri- ja/tai telakointipaikkoja kauden alkaessa.

Kevytveneen säilyttämiseen Sirpalesaaressa ei liity vartiovelvoitetta.

Veneen pitäminen väliaikaisesti muualla kuin Sirpalesaaressa satama- ja telakkasäännön 2.3 kohdan tarkoittamalla tavalla ei poista vartiovelvollisuutta.

Vartiovelvollinen, joka on vartiointikauden alkuun mennessä täyttänyt 75 vuotta tai jonka vartiointikyky on terveydellisistä syistä merkittävästi alentunut, voi pyytää vapautusta vartiovelvollisuudesta. Vapautuksen myöntää pursiseuran hallitus.

4 Menettely vartiointiesteen sattuessa ja laiminlyönnin seuraamukset

Mikäli vartiovelvollinen on estynyt hoitamasta vartiovelvollisuuttaan, hänen tulee hankkia luotettava sijaisvartija. Luotettavaksi sijaisvartijaksi katsotaan vähintään 18-vuotias Suomalaisen Pursiseuran jäsen.

Mikäli vartiovelvollinen ei suorita vartiovuoroaan, häneltä peritään vartiosakko. Pursiseuran hallitus vahvistaa sakon suuruuden vuosittain.

5 Vartiovuoro

Vartiovuorolla tarkoitetaan Sirpalesaaren sataman vartiointia yhden yön ajan purjehduskauden aikana.Vartiovuoro alkaa viimeistään kello 20:00 ja päättyy aikaisintaan kello 06:00.

Vartiovuoroon kuuluvat vartiotehtävät käsittävät vartiomuistutuksen lähettämisen, vartiokierrokset, asianmukaisesta liputuksesta huolehtimisen, satamaisännän avustamisen vierasveneiden isännöinnissä, ylikulussa avustamisen, turvallisuuden ja yleisen järjestyksen valvonnan, mahdolliset muut tehtävät ja vartiopäiväkirjan merkinnät.

Vartiovuoron ajankohta tulee varata kullekin vartiokaudelle toukokuun 15. päivään mennessä vartiotuvassa olevalta listalta. Niille vartiovelvollisille, jotka eivät ole varanneet vuoronsa ajankohtaa mainittuun päivän mennessä, ajankohta arvotaan.

Arvonnan tuloksesta ei tiedoteta erikseen, vaan se käydään tarkistamassa vartiotuvan vartiovuorolistalta.

Vartiointikausi on pääsääntöisesti lipunnoston (1.5.) ja lipun laskun (noin 30.9.) välinen aika. Täsmälliset aloitus- ja päättymisajankohdat vartiopäällikkö määrää vuosittain.

Vartiovuoron aikana vartijan tulee olla vartiokykyinen. Päihtymys, uneliaisuus ja vartiovuoron aikaiset, vartiointiin liittymättömät askareet alentavat vartiokykyä.

On suositeltavaa, että vartiovuorossa on kaksi vähintään 18 vuotta täyttänyttä vartijaa. Milloin Ilmatieteen laitos on antanut Suomenlahdelle myrskyvaroituksen, suositus tulee tulkita vaatimukseksi.

6 Vartiomuistutus

Vartiovuoron alussa vartijan tulee muistuttaa seuraavaksi vartiovuorossa olevaa vartiovelvollista tämän tulevasta vartiovuorosta. Muistutuksen voi tehdä puhelinsoitolla taitekstiviestillä. Vartiomuistutuksesta tehdään kirjaus vartiopäiväkirjaan. Vartiovuorot ja vartiovelvollisten yhteystiedot löytyvät vartiotuvassa olevasta vartiovuoroluettelosta.

7 Vartiokierros

Vartiokierroksen aikana vartija käy lukemassa kaikki eri puolilla Sirpalesaarta sijaitsevat koodinapit. Vartiokierrokset tulee tehdä epäsäännöllisin väliajoin ja vaihtelevassa järjestyksessä. Koodinappien sijainti on ilmoitettu vartiotuvassa olevalla kartalla. Kierrosten enimmäisväli on korkeintaan 1,5 tuntia.

Vartiokierroksilla tulee tarkistaa veneiden kiinnitys ja kelluvuus sekä kiinnittää huomiota tavallisuudesta poikkeaviin seikkoihin. Palovaaraan liittyviin havaintoihin tulee suhtautua erityisellä vakavuudella. Havaitut toimenpiteitä vaativat ongelmat korjataan välittömästi ja toimenpiteiden kohteina olleiden veneiden omistajiin otetaan yhteyttä tarpeen vaatiessa.

Vartiokierroksella vartijalla tulee olla mukanaan koodinlukija, matkapuhelin sekä pimeän aikana riittävän tehokas valaisin. Vartioliivin käyttö on suositeltavaa.

8 Liputus

Vartija huolehtii liputuksesta vartiovuoronsa aikana. Pursiseuran lippu lasketaan auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään kello 21.00. Lippu nostetaan kello 06:00. Seuran viiri on salossa jatkuvasti.

Vierasmaalaisen veneen kiinnittyminen satamaan huomioidaan nostamalla salkoon kyseisen maan lippu. Yksityiskohtaiset liputusohjeet ovat luettavissa vartiotuvassa olevasta kirjasta.

9 Vierasveneet

Satamaisännän ollessa estynyt vartija ohjaa vierasveneet vapaille paikoille, opastaa vierailijoita ja perii vierasvenemaksun. Yksityiskohtaiset ohjeet ja maksuhinnasto ovat vartiotuvassa.

10 Ylikulku mantereelle ja vartiojolla

Vartija avustaa Sirpalesaaren ja mantereen välisessä ylikulussa yhteysaluksen liikennöintiaikataulun ulkopuolisena aikana. Muulloin vartiovuoron aikana vartiojolla on Sirpalesaaressa sille varatulla paikalla. Poistuessaan saaresta vartija voi jättää vartiojollan lukittuna mantereen puolelle.

11 Yleinen järjestys ja turvallisuus

Vartijan tulee puuttua järjestystä ja turvallisuutta mahdollisesti vaarantaviin tilanteisiin valppaasti. Toimiminen Suomalaisen Pursiseuran valtuuttamana ei anna vartijalle järjestyksenvalvojan valtuuksia. Mikäli järjestyksen ylläpitäminen ei onnistu keskustellen, vartijan tulee kutsua viranomaisapua.

12 Vartiopäiväkirja

Vartija merkitsee vartiopäiväkirjaan vartiovuoron aikaiset merkittävät tai tavallisuudesta poikkeavat tapahtumat. Niitä ovat muiden muassa vartiovuoron aloitus ja päättyminen, vartiomuistutus, suoritetut vartiokierrokset, ylikulussa avustaminen ja suoritetut toimenpiteet turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi.

Vartija merkitsee vartiopäiväkirjaan myös nimensä, veneensä nimen ja laituripaikan sekä allekirjoittaa päiväkirjamerkinnät.